Хамалите и техните лекции по товаро-разтоварна дейност

Хамалите и техните лекции по товаро-разтоварна дейност

Повикайте Хамали от Хамали София само, когато искате работата да се върши качествено!
Тел: 02 / 843 73 33
Прилагането на пакетообвързващи средства, в сравнение с палетите и контейнерите, води до относително намаляване с 5 до 10 пъти на допълнителните разходи за превоз, манипулиране и съхраняване на средствата за уедряване. (Хамалите и хамалски услуги) Освен това, вследствие на по-малките им размери и маса, се повишава ефективният полезен обем и товароносимост на ТС. Пакетирането обхваща голяма номенклатура от товари: дългомерни – метални и пластмасови профили, метални, пластмасови и железобетонни тръби, желязобeтонови изделия, обли и фасонирани дървени материали и др.; листови – метални, пластмасови, дървени, картонени; плочи – метални, железобетонови; блокове – черни и цветни метали, сплави; опаковани в касети, кашони, торби и др.; неопаковани – метални, керамични, циментови и др. изделия. Разнообразието на вида и параметрите на товарите е довело до използването на различни пакетообвързващи средства и ПкТЕ. Ще разгледаме най-характерните решения. От накетообвързващшпе средства за еднократна употреба най-широко приложение са намерили -стоманени ленти и тел, арматурна стомана (бетонно желязо), ленти и пояси от синтетични материали и др. Данни за основните от тях са дадени в гл.8. Пакето-обвързващите средства за многократна употреба се прилагат за формиране на пакети със свободна (изменяща) се форма или с предварително определена форма (сечение) – правоъгълно, трапецовидно, кръгло и др. По-долу са разгледани някои от по-често използваните. (Най – добрите хамали в София.)
От дългомерни метални профили и тръби се формират (фиг.5.29) ПкТЕ предимно с кръгло или близко до него сечение (а) и по-рядко с многоъгълно (шестоъгълно) (6), правоъгълно (е), овално (г) и трапецовидно (д). Масата им обикновено е до 15 С, но достига и до 25 t. ПкТЕ с кръгло сечение имат редица недостатъци: малка плътност, no-лесно нарушаване на формата, по-малка устойчивост. Арматурната стомана за пакетиране е мека, отвърната, нис-ковъглеродна с пределна якост 320-470 МРа и диаметър до 7 mm. Обвързването е двукатно, като при дължина на пакета до 6 т (а) об-връзките са две, а над 6 т – през 2 до 3 да. (Хамали от класа!) Възможно е след съответно изчисление да се използват и като носещи. За целта се оформят халки за хващане при манипулиране. Стоманените ленти за пакетиране са меки или полумеки с дебелина обикновено 0,3 0,9 ш/п и широчина 15-5-50, студено валцувани от ниско въглеродна стомана, с пределна якост съответно до 275 МРа за меките и 375 МРа за полумеките. Броят на обвръзките и разстоянието между тях зависи от дължината на ПкТЕ (табл.5.1). Крайните обвръзки са min 0,5 т от краищата на пакета. Листовата стомана или други листови метали, в зависимост от качествата им и изискванията на ТМП, се уедряват в пакети с правоъгълно сечение (фиг.5.30) с маса до 25 t и се обвързват кръстосано с метални ленти 5 с дебелина mm 1,5 mm и широчина min 30 mm или двукатна обла стомана с фб mm. Освен това те могат да бъдат без опаковка (а), обвити {6) с влагонепроницаема 3 и опаковъчна 4 хартия или допълнително опаковани в метална кутия (в) с капак 7 и дъно S.  (Необходими ли са ви хамали, не се колебайте, хамалите ни са най-добрите. Визпитание, такт в общуването и професионализъм от нашите студенти – хамали.) За услуги при преместване на офиса Ви Е-mail: hamalibg@abv.bg
Тел: 02 / 843 73 33


Leave a Reply