Хамали и хамалски услуги. Дългомерни товари.

Хамали и хамалски услуги. Дългомерни товари.

Нужда от хамали? 02 / 843 73 33

Все по-широко приложение намират многократни гъвкави пакетообвързващи средства. Те се изработват предимно от: стоманени вериги, ленти и въжета или комбинация от тях; синтетични колани, въжета, пояси или комбинация от тях. Хамали и хамалски услуги. За метални профили, тръби и др. се използват две или три носещи обвръзки (в зависимост от дължината на пакета) от некалибрована верига с овални звена (фиг.5.42) със закопчалка. ПкТЕ са с кръгло (а) и правоъгълно (6) сечение. Хамали и хамалски услуги.  Тези, а също и дългомерни товари с правоъгълно сечение (дъски, греди и др.) могат да се пакетират и чрез дви въжено-верижни обвръзки (фиг. 5.43а), като се формират паралелепипедни ПкТЕ {6). Хамали и хамалски услуги. Обвързващото средство (а) се състои рт носещо стоманено въже 3 с халки 1 в двата края, закрепени чрез втулки 5 и свързваща верига 2 с кука 4. За да се осигури по-добро използване на товароносимостта на ТС ПкТЕ от дългомерни и късомерни обли товари трябва да са с неустойчива (изменяща) се форма, за да могат да се разстелят и да заемат формата на повърхнините, с които контактуват (фиг. 5.44я). Хамали и хамалски услуги. Съществуват много конструкции, които в различна степен отговарят на това изикване. На (б) е показана едновъжена конструкция с ексцентриков фиксатор за късомерен дървен материал, дърва за горене и за технологична преработка, прилагана в Германия. Аналогична, но двувъжена конструкция, се прилага в България (е). Хамали и хамалски услуги. В нея 1 е носещо стоманено въже, минаващо през халки 2 и 3, а краищата му са свързани с втулка 9. Към 5 е свързан фиксиращият механизъм с тяло 4, ексцентрик 5 и ролка 6, а към 2 притягащото въже 7 с халки 8 за заканване при манипулиране. Хамали и хамалски услуги. Оразмерени са за ПкТЕ с маса до 1 t. Техен общ недостатък е малката изменяемост на формата. По-голяма изменяемост на ПкТЕ, позволя- ват конструкциите (фиг.5.45) прилагани в Русия (а) и Германия (б) за пакетиране на късомерни обли дървени материали в ПкТЕ с маса до 5. Хамали и хамалски услуги. Първата (а) обхваща ПкТЕ на едно място (обвръзката е само една) и се състои от носещо въже с халки в двата края, към което е свързано притягащото въже 2 с верига 3 и кука 4 с фиксираща глава. Втората (б) се състои от едно въже, със свързани в 1 краища и две халки – манипулационна 3 и фиксираща 2. Хамали и хамалски услуги. При една обвръзка тя обхваща ПкТЕ на две места и за това е по-стабилна. За дългомерните обли дървени и др. материали може да се използва и конструкцията (фиг.5.46), състояща се от носещо въже 2 с халки 1 в двата си края, свързани чрез втулки 3 и обвързващо въже 4, завършващо с кука 5, която след формиране на ПкТЕ се закачва към 1. За една ПкТЕ са необходими две обвързващи средства.Хамали и хамалски услуги. На фиг.5.47 са показани ЛкТЕ, формирани от бали, товари в торби (чували) (а) и дългомерни (б) чрез въжено-лентови конструкции. Те се състоят от широка метална лента 1, в краищата на която има отвори за заканване на куки с халки 2, през които се прокарва притягащото въже 3 със за копчалка за фиксиране след затягането Голямо е разнообразието и на конструкциите, изработени от синтетични материали. Хамали и хамалски услуги. Прилагат се основно за пакетиране на бали, товари в торби, чували, каси и по-рядко за дългомерни ЕТЕ, предимно пластмасови. На фиг.5.48 са показани четири разпространени конструкции от капронови колани (а,б,в) и капроново въже (г). Позициите са: 1- съединителен елемент (катарама); 2 – манипулационна халка (клуи); 3 -притягаща част; 4 – място на свързване; 5 – носеща част; 6 – напречна връзка.  Хамали и хамалски услуги. Формираните с тях ПкТЕ могат да се манипулират поединично или групово (по 2,3,4) със специални ТХП (фиг.5.49).
Значително разпространение има пакетообвързващо средство, известно като „четирилистна детелина“. На фиг.5.5Ое показано в разгънат вид, а на (б) – обвързана с него ПкТЕ (с маса 1,6 t или 2 t) окачена за манипулиране.
Хамали и хамалски услуги.


Leave a Reply