Хамали. Лекциите на хамалите от Хамали София.

Хамали. Лекциите на хамалите от Хамали София.

Потърсете студенти – хамали от сериозната фирма за хамалски услуги Хамали София. 02/ 843 73 33

Широчината му е 0,5 т, а скорост на движение 2,93 m/s. Машината е с електрическо задвижване с ток от мрежата с напрежение 380 V и обща мощност 17,1 kW. Захранва се чрез гъвкав кабел. Управлението е дистанционно чрез преносим пулт. Горният вал на елеватора 1, се задвижва от електродвигател (7,5 kW) чрез цилиндричен зъбен редуктор и верижна предавка. От този вал също чрез верижна предавка, но с коничен редуктор, се задвижват разрохващите винтове 2, свързани помежду си със зъбни колела. Хамали и хамалски услуги. Елеваторът 1 задвижва и подавача 3. Целият елеватор, заедно с подавача 3 и разрохвача 2, чрез допълнителен електрозадвижван (2,2 kW) механизъм (или с резервен ръчен) може да се завърта около горния вал (вертикален ход 120 mm). Транспортьорът 5 се задвижва от долния барабан, в който са вградени електродвигателя (3 kW) и редуктора. Хамали и хамалски услуги. Наклонът му се изменя с ръчен винтов механизъм, завъртането му в хоризонталната равнина е също ръчно. Хамали и хамалски услуги. Машината е на верижен ход 4 с индивидуално реверсивно задвижване (2×2,2 к W) на всяка верига със скорост 8,2 т/т in. Техническата й производителност е до 60 t/h, а експлоатационната 30 t/h при разтоварване на вагони, а в складове 50 t/h. Общата й маса е 3,2 t. При необходимост се. комбинира с допълнителен изнасящ транспортьор. Недостатъци на машината: остава до 6 t товар, който се разтоварва ръчно; образува се прах, на действието на който са подложени работниците във вагона: значителна сложност с голям брой детайли и възли работещи в силно абразивна среда. Хамали и хамалски услуги.
С аналогично предназначение и принципна конструкция е машината показана на фиг.23.15. Всяка от веригите 1 е с индивидуално реверсивно задвижване със скорост З,81 m/min. Двата винта на подавача 7, с обхват 1500 mm, имат и товароотбивач 2. Разрохвачът е хоризонтален винт 3. Товарът се изнася от кофов елеватор 4 и го подава на въртящ се на 180° лентов транспортьор 5, който заедно с улея 6, изменя и височината на разтоварване от 1550 до 2370 mm. Производителността на машината е от 30 до 45 t/h при обща мощност 10,3 kW w собствена маса 2,06 t. Хамали и хамалски услуги.
Машините с успоредно (надлъжно) разположени винтове на подавача, произвеждани в Германия (фиг.23.16 и фиг.23.17}, се изработват в различни модификации в зависимост от вида на товара и технологията на МП. Тези, които се използват за натоварване на неслягащи и слабослягащи се ситнозър-нести и дребнокъсови товари с едрина до 60-70 mm (зърнени храни, гранулирани химикали, пясък, чакъл, въглища и др.), са с колесна (фиг.23.16) или смесена верижно-колесна (фиг.23.17) ходова част. Хамали и хамалски услуги. Задвижването им е електрическо с ток от мрежата или дизел-електрическо (15-16 kW). Производителността им, която, се определяло формула (23.7) с отчитане на е от 15 до 60 t/h. Те имат само изнасящ лентов транспортьор с широчина 500 mm, дължина , скорост на движе-1 ние 1,31 m/s, максимална височина на разтоварване 2,6 т. Габаритите на машините са: дължина – до 9 ш, широчина 2 ш; собствена маса – 2,6-5-4,5 t. Хамали и хамалски услуги.
За разтоварване на неслягащи, слабо слягащи се и слабо замръзнали насипни товари с едрина д от жп вагони се използват несамоходни четириколесни машини с електрическо задвижване, тип (Чехия) – фиг.23.18- Прилагат се и в БДЖ. Винтовете на подавана са с диаметър 200 250 mm, стъпка 200 mm, дължина 3,4 3,5 tn и често:а на въртене 180 minA. Хамали и хамалски услуги. Винтовете се задвижват от електродвигател с мощност 3 A W чрез редуктор. Подавачът заедно задвижване, са разположени на количка, придвижваща се по водачи на шасито, механизирано или ръчна лебедка. Хамали и хамалски услуги. Изменянето на наклона на винтовете е също с ръчна лебедка или хидроцилиндър, а страничното им завъртане е механизирано или ръчно (чрез лост) от работника, намиращ се във вагона. От подавача товарът постъпва на лентов транспортьор с широчина 500 mm. При необходимост той го подава на допълнителен подвижен транс портьор, а от него в ТС или бункер. Хамали и хамалски услуги. Техническата производителност на разтоварача е до 50-s- 60 t/h, a експлоатационната до 40-45 t/h, но част от товара, разположен главно в ъглите, се разтоварва ръчно. Дължината й е 6,5 т, , широчината 1,2 мощност при механизирани всички движения 10 kW. Хамали и хамалски услуги.


Leave a Reply