Машините с успоредно разположение

Машините с успоредно разположение

Хамали за Вашето премесване.

Машините с успоредно (надлъжно) разположени винтове на подавача, произвеждани в Германия (фиг.23.16 и фиг.23.17), се изработват в различни модификации в зависимост от вида на товара и технологията на МП. Тези, които се използват за натоварване на неслягащи и слабослягащи се ситнозърнести и дребнокъсови товари с едрина до 60-70 mm (зърнени храни, гранулирани химикали, пясък, чакъл, въглища и др.), са с колесна (фиг.23.16) или смесена само изнасящ лентов транспортьор с широчина 500 mm, дължина , скорост на движе-1 ние 1,31 m/s, максимална височина на разтоварване 2,6 т. Габаритите на машините са: дължина – до 9 m широчина 2 mсобствена маса – 2,6-5-4,5 t.
За разтоварване на неслягащи, слабо слягащи се и слабо замръзнали насипни товари с едрина д от жп вагони се използват несамоходни четириколесни машини с електрическо задвижване, тип (Чехия) – фиг.23.18- Прилагат се и в БДЖ. Винтовете на подавана са с диаметър 200 250 mm, стъпка 200 mm, дължина 3,4 3,5 tn и често:а на въртене 180 minA. Винтовете се задвижват от електродвигател с мощност 3 A W чрез редуктор. Подавачът заедно задвижване, са разположени на количка, придвижваща се по
водачи на шасито, механизирано или ръчна лебедка. Изменянето на наклона на винтовете е също с ръчна лебедка или хидроцилиндър, а страничното им завъртане е механизирано или ръчно (чрез лост) от работника, намиращ се във вагона. От подавача товарът постъпва на лентов транспортьор с широчина 500 mm. При необходимост той го подава на допълнителен подвижен транс портьор, а от него в ТС или бункер. Техническата произ- водителност на разтоварача е до 50-s- 60 t/h, a експлоатационната до 40-45 t/h, но част от товара, разположен главно в ъглите, се разтоварва ръчно. Дължи-ната й е 6,5 т, , широчината 1,2
мощност при механизирани всички движения 10 kW.
Елеваторният подавач се използва широко в машините за товарене и разтоварване на открити ТС, като едновременно изпълнява функцията и на изнасящ елеватор. Такава машина тип ТР-2 (С-492) (Русия) е показаната на фиг.23.19. Тя се състои от: самоходен четириопорен портал (скорост 3 т/ ); два кофови елеватора-подавачи 2 с по 72 кофи с вместимост по 45 l, с обща дължина на кофите 2500 mm, скорост на движение 0,8 m/s и задвижващите им механизми 4, с мощност по 20 kW всеки; напречно разположен над вагона реверсивен предавателен лентов транспортьор 3 с широчина 0,75 т мощност на двигателя 10 kW, скорост 3 m/s; един или два разтоварващи, лентови транспортьора 7 с подвижен плугов разтоварач, с изменящ се наклон, обсег до 20 т, с широчина 1 т, скорост 3 m/s, мощност 28 kW. Елеваторът 2 и транспортьорът 3 са разположени на мост 6, окачен на IS броя въжета от сдвоен полис-паст, чрез който се премества вертикално по водачи на портала 1, със скорост 2,45 m/min, посредством реверсивна двубарабанна лебедка с мощност на електродвигателя 7,5 kW. Общата инсталирана мощност на машината е 100 kW, a собствената й маса е 34,5 t. Тя се управлява от кабина от един оператор и може да разтоварва товари с едрина до 80 mm, включително и слабо замръзнали. Техническата й производителност е 450 t/h, експлоатационната – до 300, а зимно време до 150 t/h. Тя работи по следния начин. Чрез моста 6 елеваторът се спуска покрай челната стена на вагона до достигане 50-60 mm над пода и спира автоматично, след което порталът, задвижван от два механизма, всеки с мощност по 5 kW, снабдени и със спирачки, се движи до достигане на другата челна стена. Ходът на портала се прекъсва автоматично от крайни изключватели. В задната част на елеватора има метално гребло, което изгребва товара от дъното и покрай стените и го подава под кофите. Независимо от това във вагона остава 5-6 % от товара, който се разтоварва ръчно или с друга машина.


Leave a Reply