Хамали София – качесвени хамалски услуги от студенти – хамали

Хамали София – качесвени хамалски услуги от студенти – хамали

Винаги потърсете Хамали София, когато се уждаете от професионални хамалски услуги.

ПАЛЕТИ И ПАКЕТООБВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА
1. Палети. Определение, обща класификация и основни параметри. Студенти – хамали.
Палетата е елемент на техническия комплекс на ПаТМС, предназначена за уедряване и физическо моделиране на модулен принцип на ПаТЕ, пригодени за механизирано и автоматизирано манипулиране. Голямото разнообразие на палетите налага общото им класифициране, направено по следните признаци:   Работите ли с професионални хамали?
По форма: плоски; стойкови; каса-палети (бокс-палети); резервоарни (за течни и газови товари); бункерш (силозни)(за насипни и прахови товари) ролпа-лети {ролкови палети). По-нататьк този признак е приет за основен. Студенти – хамали.
По предназначение: универсални – за широка номенклатура товари; специални (специализирани) – за един или група еднородни товари. По-добрите хамали в София
По начин на използване: обменни (пулови) за международни и вътрешни превози. Те са стандартизирани и унифицирани по конструкция, материали и изработка и се обменят безлично (на пулови начала), по взаимна договореност между участниците в ТМП; необменни – те предимно не са унифицирани, собственост са на различни фирми и се връщат на изпращача или се продават на получателя заедно с товара. Обадете ни се за хамали!
По конструкция: твърди (неразглобяеми); разглобяеми; сгъваеми. Последните два типа, които са предимно каса и стойкови палети, когато са празни, заемат по-малък обем, което намалява разходите за ТМП, но палетите са по-сложни и по-скъпи. Студенти – хамали.
По броя па страните за пвемане (хващане) с вилични ТХП: двупроходни
– от две срещуположни страни; четирипроходни – от четирите страни; частично четирипроходни – при манипулиране с вилични ТХП са четирипроходни, а с транспалетни колички – двупроходни; многопроходни – от произволна посока (прилагат се ограничено). По-голямата проходност повишава технологичната гъвкавост на МП, но усложнява и оскъпява палетите. Студенти – хамали.
По броя на използванията (употребите): еднократни (невъзвращаеми)
– имат опростена конструкция и се изработват от евтини материали – синтетични, картон, армирана хартия, некачествена дървесина и др. Прилагат се главно в международно съобщение когато няма обмен и веднъж експедирани, не се връщат на изпращача. Относителният им дял в световния парк е значителен; многократни (възвращаеми,многооборотни) – за многократно използване.
По начина на хващане при манипулиране: вилично -само с вилични ТХП; краново – чрез закачване с различни ТХП; комбинирано. Студенти – хамали.
По основния материал, от който са изработени: дървени, метални, пластмасови, картонени, хартиени, комбинирани. Качесвените хамалски услуги!
Основните параметри, характеризиращи палетите са: линейни размери (габаритни и вътрешни), тт\ товароносимост, kN; собствена маса, kg; товарна площ, т2; вътрешен (полезен) обем, т3. За да се създадат условия за типизация, унификация, обмен и др. условия, улесняващи използването им, съществува международна (интернационална) (ISO), регионална (UIC и др.) и национална стандартизация на основни параметри на палетите. Характеризират се с два вида номинална товароносимрст в kN (или брутна маса в t): дина-мична – при вилично манипулиране и статична – при безстелажно стифиране в четири реда по височина. От ISO са стандартизирани плоски палети със следните размери (в mm) в план (в скоба е дадена номиналната им динамична (в числителя) и статична (в знаменателя) товароносимост): за използване във всички видове транспорт, СТК и ГТК – 1000×1200 (10/40) – основен тип, 800×1200(10/40), 1140×1140(10/40), 1100×1100(10/40). Тези палети са интермодулни и чрез тях може да се формират интермодулни ПаТЕ, позволяващи прилагане в сложни ТМП на мултимодални и интермодални технологии и технически средства. До утвърждаване на стандарта ISO 3676-83 основен тип плоска палета беше 800×1200, която е и най-разпространената и приета също като обменна (европалета) от 19 държави участващи в европейския палетен пул (ЕРР). Приемането на 1 ОООх 1200 като основна бе направено, за да се подобри съответствието с параметрите на ГТК, а с това и използването им по площ и обем. С оглед по-добро съответствие с параметрите на уширени ГТК в перспектива може да се въведе и палета 1200×1200(10/40); предимно за воден транспорт, но могат да се използват по автомобилен и в открити вагони по железопътен транспорт – 1200×1600(32/80) и 1200×1800(32/80). Височината на просвета (отворите) за вилиците при многократните палети е min 96 mm, а на еднократните min 50 mm. Независимо от стандартите и препоръките, при определени ТМП и договорености, много страни и фирми използват палети и с други размери, включително и т.н. полупалвти (например 600×800 mm). В България основните видове палети и терминологията свързана с тях е стандартизирана с БДС 12163-85, който съответства на ISO445-1984, основните им параметри с БДС 5271-85, а общите технически изисквания с БДС 14005-85. Габаритните размери на каса-палетите, стойковите, резервоарните и бункерните са равни на тези на плоските плюс до 40 mm -1040×1240 и т.н., а вътрешните на каса-палетите и стойковите са както на плоските – 1000×1200 и т.н., които определят и полезният им обем. С БДС 5271-85 са стандартизирани: плоски палети 800×1200, 1000×1200, 1200×1600, 1200×1800 с посочените по-горе товароносимости; стойковите и каса-палетите включват още 600×800 (5/20), а някои от другите размери са с различна товароносимост – i 000×1200 (12,5/50) и 1200х 1600 (20/80). Ролковите палети са с динамична товароносимост 600×800 -3 A-jV, 800 х!200 – 5 kN, 1200×1600 и 1200×1800 – 10 kN.
Потърсете ни винаги, когато Ви трябват хамалски услуги.


Leave a Reply