Хамали, транспортно-манипулационни процеси.

Хамали, транспортно-манипулационни процеси.

1. Характеристика и класификация на манипулационни (МП) и транспортно-манипулационни (ТМП) процеси. Материал  на хамалите от Хамали София.
Всеки МП съдържа две групи операции – основни и спомагателни. Основните осигуряват пространственото преместване на товарите и са: повдигане, спускане и друго преместване. Спомагателните създават условия за реализиране на основните операции като: монтиране и демонтиране на ТХП към ТРМ; укрепване и разукрепване на товари в ТС;

Хамалкси услуги и товаро – разтоварна дейност за Вас извършват Хамали София.

хващане и освобождаване на товара; отваряне и затваряне на врати, люкове и пр. Операциите се състоят от действия, а те от движения. Степента на детайлизация на МП на операции, действия и движения зависи от задачата която се решава. Класификацията на МП се извършва по няколко признака. Дейност на хамали.
По предназначение: подемно-транспортни – при междуоперационно или вътрешноцехово преместване на материални обекти, преместване при монтаж на сгради, машини и др.; товарно-разтоварни – при товарене и разтоварване на всякакъв вид ТС; складови – при приемане, сортиране, претегляне, стифиране, експедиране и др. на материални обекти в границите на склад, хамали.  Това разделяне на МП на отделни разновидности е условно, с цел по-доброто им изучаване. По същество процесът е единен, хамали.
По дела на участие на човека при изпълнение на основни и спомагателни операции при МТ: ръчен МП – човекът осъществява всички физически и умствени (логически) функции при МТ; механизиран МП – основните операции се извършват от ръчно управлявани машини за манипулиране, а спомагателните ръчно, хамали. Умствените (логическите) функции се изпълняват от човек. Следователно механизацията води до освобождаване на човека от определени физически функции на труда, но той остава придатък на машината и зависи от нейните характеристики и начин на функциониране, хамали. Механизираните МП се подразделят на: частично механизирани – само част от основните операции се извършват с машини; комплексно механизирани – основните и спомагателните операции се извършват от ръчно управлявани машини, хамали. Допуска се някои особено трудни за механизиране спомагателни операции да се извършват ръчно; автоматизирани МП – всички операции се изпълняват от машини без човекът да участвува в тяхното управление, регулиране и контрол, а само наблюдава работа им, хамали. Когато са автоматизирани отделни основни операции и отделни операции от управлението, регулирането и контрола, а другите са механизирани, автоматизацията се нарича частична. Когато са автоматизирани всички основни и спомагателни операции тя е комплексна, хамали. И в двата случая се допуска сложни спомагателни операции да се изпълняват механизирано, а в някои случаи дори ръчно. При автоматизацията не само физическите, но и умствените функции на труда, т. е. управлението на процесите, се извършват от машини и устройства, хамали. Автоматизираните машини и устройства не просто заместват човека,но могат да решават и принципно нови задачи, които многократно надвишават неговите умствени и физически възможности. Автоматизацията е динамичен и непрекъснато развиващ се процес.Развитието е количествено – изразява се в увеличаване на броя на обхванатите с автоматизация процеси и качествено – изразява се в усложняване на задачите, които решава и в по-високото ниво на решаване, хамали. Автоматизираният МПсе характеризира с две относително самостоятелни части – процесът като обект на управление и управляваща система, която включва устройства за събиране, пренасяне, обработване и използване на информацията за неговото протичане. Събирането на информация се извършва от датчици, анализатори и други устройства, а обработката й, в зависимост от сложността, се извършва едновременно от машина и човек или поотделно от тях хамали. Според степента на участието на човека в управляващите системи те са автоматизирани и автоматични. При автоматизираните системи за управление (АСУ) човекът взема непосредствено участие в тяхното действие поради голямата сложност на процесите и недостатъчната надеждност на техниката, хамали. При автоматичните системи за управление човекът не взема непосредствено участие, а само ги наблюдава и контролира. Намесва се само при окончателен отказ на системата на хамалите. Събирането, обработването и използването на информацията става автоматично. Такива системи засега са малко разпространени при МТ. Повикайте хамали, Вашата фирма за хамалки услуги е Хамали София.


Leave a Reply