Хамалските услуги – зависими от икономиката

Хамалските услуги – зависими от икономиката

Транспортът е един от основните отрасли на народното стопанство. Хамали и хамалкси услуги Той е голяма динамична система огромна сфера за приложение на човешкия труд и на най-новите постижения на научно-техническия, пргрес. В този сложен отрасъл на народното стопанство взаимодействат различни видове транспорт – железопътен, автомобилен и др.  Хамали и хамалкси услуги.
Независимо от административно-стопанската си самостоятелност всички видове транспорт се намират в сложна зависимост помежду си и оказват влияние върху резултатите от транспортната дейност в мащаба на народното стопанство. Хамали и хамалкси услуги.
Транспортът е основен фактор за нормалното и ефективното Функциониране на народното стопанство. Това се определя преди всичко от обстоятелството, че той свързва двете страни на възпроизводствения процес – сферата на производството и сферата на потреблението. С изпълнението на тази си функция транспортът свързва в единно цяло не само отделните отрасли на народното стопанство, но и икономическите райони на страната. Освен това той включва наше- народно стопанство в системата на световното стопанство, а с това осигурява и участието на страната в международното разделение на труда. Хамали и хамалкси услуги.
Всичко това особено много издига ролята на транспорта през природа до 2000 г., когато основно направление в развитието на народното стопанство ще бъде неговата интензификация Това се налага обстоятелството, че възможностите за екстензивно развитие са доголяма степен вече изчерпани, доколкото резервите за прираст на трудовите ресурси са твърде ограничени, а същевременно разходите за добив и преработка на суровините и материалите са значително увеличени Главните моменти в интензивното развитие през периода до 2000 г. са:

Първо, интензивното развитие трябва да обхваща не само отделните отрасли на материалното производство, а цялото материално производство, както и извънпроизводствената сфера, т.е. всички страни и дейности на нашия общесвен живот.  Хамали и хамалкси услуги.
Второ, интензивното развитие трябва да. осигурява не само икономия на жив труд, но и най-пълно използуване на трите елемента на производствения процес; средствата на труда, предметите на труда и живия труд, и на тази основа – решително намаляване на разходите за производството на единица продукция до равнището, постигнато в най-напредналите в съответната област страни.  Хамали и хамалкси услуги.
Трето, интензификацията ще се основава на бързото внедряване на съвременните постижения на научно-техническия прогрес във всички сфери и дейности на народното стопанство, във всички звена на възпроизводствения процес, с оглед на което в перспектива до 2000 г. ще се отделя изключително внимание на ускоряването на научно-техническия прогрес, на максималното използуване на резултатите от развитието на науката и техниката.  Хамали и хамалкси услуги.
Основните направления на интензификацията на народното стопанство през следващите години ще бъдат: комплексната автоматизация на производството, комплексната механизация на производството и намаляването на ръчния труд, масовото изучаване и внедряване на челния наш и чуждестранен опит и др.  Хамали и хамалкси услуги.
Транспортът ще съдействува за интензивното развитие на народното стопанство през следващите години чрез най-пълно използуване на всички фактори и резерви за повишаване производителността на тру-да във всички подотрасли и звена на транспортната система. Хамали и хамалкси услуги. Известно е, че в мащаба на транспортната система са ангажирани големи тру-дови ресурси, През 1937 г. в отделните видове транспорт са заети 5,7 % от всички работници и служещи в народното стопанство, През последните години и особено през периода 1970-1935 г. е отбелязано значително процентно нарастване на броя на заетите лица в отрасъла, каквото няма да бъде в.ъзможно да се осигурява и в бъдеще. Чрез повишаването на производителността на труда в транспорта ще се осигурят условия за интензивно развитие в мащаба на народното стопанство.  Хамали и хамалкси услуги.
Транспортът е твърде Фондопоглъщащ отрасъл на народното стопанство. Тази постановка може да се обоснове със сравнително високия дял на отрасъла в общата стойност на основните фондове в народното стопанство, следващ тенденция на нарастване, за да достигне 20 % през 1987 г.  Хамали и хамалкси услуги. В абсолютно изражение основните Фондове в транспорта по първоначална стойност към края на годината надвишават 15 млрд. лв. Това особено много увеличава значението на по-ефектив-ното използуване на основните фондове в транспорта като фактор за интензивно развитие не само на отрасъла, но и на цялото народно стопанство. На преден план изпъква необходимостта от по-ефективното използуване на транспортните средства, на които се пада преобладаващата част от общата стойност на основните производствени фондове в транспорта.  Хамали и хамалкси услуги.
Транспортът може да съдействува за -интензивното развитие на народното стопанство и по пътя на икономичното изразходване на материалите и горивата, което в крайна сметка намира израз в намаляване на техния разход за производството на единица транспортна продукция. Това се определя от Факта, че, той е крупен потребител на някои основни видове материални ресурси. По-конкретно на транспорта се падат над 30 Z от общото, потребление на течни горива в страната. Хамали и хамалкси услуги.
С посочените насоки на интензивно развитие в транспорта се съдействува непосредствено за относително намаляване на разходите за транспорт з народното стопанство. В последна сметка това означава поевтиняване на народностопанската продукция в мястото на нейното потребление.
За да се създадат условия за увеличаване положителното въздействие на транспорта върху интензивното развитие на народното стопанство, е необходимо непрекъснато да се усъвършенствуват технологията, организацията и управлението на транспортния производствен процес. Хамали и хамалкси услуги. Съществено значение имат подобряването на качеството на извършваните превози и преди всичко ускоряването на доставката на товарите и на поевоза на пътниците, най-пълнрто запазване на потребителната стойност на превозваните товари, повишаването на удобствата пои пътуването на населението и др.  Хамали и хамалкси услуги.


Leave a Reply