Хамалски услуги от опитни хамали за Вас!

Хамалски услуги от опитни хамали за Вас!

За всякакъв тип преместване и превоз, за всеки специфичен случай ние предлагама качествени хамалски услуги.

Значително приложение има пакетирането на дребни единични товари, чрез обвързващи метални, пластмасови ленти, обла стомана и синтетични колани. На фиг.5.35 са показани три начина за образуване на ПкТЕ от цветни метали и сплави: чрез поставяне на дървени подложки (я), с плочи от самия метал, оформени като палета {&) или чрез придаване на специална форма на ЕТЕ (блоковете) (в,г). Масата на ПкТЕ е 1000-1200 kg, a размерите зависят от тези на ЕТЕ. Металните ленти са с дебелина 0,8+1 тт и широчина 30. Обвързките на (г) са от обла стомана с фб mm и имат специална форма. На фиг.5.36 са показани две принципни решения за пакетиране и обвързване с метални или пластмасови ленти на керамични изделия с маса на ПкТЕ 1000-1150 kg, като отворите за вилиците са в пакета (а) или под него (б). Хамали София е Вашият надежден партньор!
Бетонови изделия (колове, плочи и др.) се обвързват с метална лента, обла стомана или тел. Стандартните колове се пакетират с широчина и височина 1000-1200 mm чрез две носещи обвръзки от обла стомана. Фиг. 5.36 вилично манипулиране се поставят две дървени подложки ЮОх 100 mm, обхванати от обвръзките. На фиг.5.37 са показани четири принципни решения за образуване на ПкТЕ от призматични ЕТЕ (каси, кашони и dp.) c палетни параметри 800×1200 и 1000×1200 mm, обвързани с ленти 3, свързани в, без (б,г) или с (я,в) предпазни ъглови профили (дървени, картонени, пластмасови) 2 и 5, без (я,*0 или с (б,в) с подложки 6 над отворите 4 за една («) или две вилици (б,в,г).

Хамали и хамалски услуги за вас!

Отворите могат да се образуват и чрез поставяне на дървени подложки 7 (г). ПкТЕ се формират и обвързват ръчно или машинно, като при маса над 500 kg металната лента е с дебелина 0,7 mm и широчина min 20 mm. Якостта й, при шесткратен запас, трябва да гарантира цялост и стабилност до ускорение 30 m/s2. Натягането (до 2000-3000 N) трябва да е еднакво за всички обвръзки. За тази категория ЕТЕ, а също за чували, торби, бали, каучукови блокове се използват еднократни обвързващи средства от обла стомана с 06 mm със специална конструкция (фиг.5.38). Състоят се от два носещи клона 1 (изолирани или свързани с разпорки 4), с халки 2 за закачване, които се съединяват с телена свръзка 3. Значително приложение имат също различни по конструкция паке-тообвързващи средства за еднократна употреба от синтетични колани (фиг.5.39) предимно с две Фиг. 5.38 носещи части -1 и 3 и по-рядко с една. Носещите части се състоят от една (а,в) или две отделни ленти (б), краищата на които се свързват чрез обикновен възел 2 или кръгли закопчалки 7 от две халки. Притягащата част 5, , по определен начин (а), се свързва с 1 и 3, като се образу-1ат манипулационни халки 4, а 9 двата й края се съединяват чрез възел или кръгла закопчалка 7. Фиг. 5.39 Халките 4, преди повдигането на ПкТЕ, трябва да са на височина 2/3 от основата й, за да се гарантира самозатягане.

Хамали.

Важно условие за това е още при първото повдигане въжетата, на които са куките, да са вертикални, а при следващите – могат да са и наклонени до 60°. Предимно за чували, торби и кашони се използват и хартиено-лентови и полиетиленови еднократни пакетообвързващи средства. На фиг.5.40 в три фази, е показана технологията на формиране на ПкТЕ чрез подложка от двуслойна водонепроницаема хартия, армирана с мрежа (от стоманени нишки) с отвори 20×20 mm. След подреждане на ЕТЕ на пакета се нравят две вертикални и две хоризонтални обвръзки със синтетична лента. Масата на ПкТЕ е ! ( при размери в план 1200×2500 mm и 930×2250 mm. На фиг.5.41 е показана ПкТЕ формирана чрез обвиване с термосвиваемо фолио. При подреждането на.ЕТЕ най-горният ред се оставя с по-малка широчина, за да се осигурят канали за вилиците. След това. се поставят подовия калъф и вътрешния 2 и ПкТЕ се загрява до свиване на фолиото (вж.гл.8). Следва обръщане на ПкТЕ на 180°, поставяне на външния калъф 3 и отново нагряване, при което 2 и 3 се слепват. С това се постига центрично насочване на силите, задържащи ЕТЕ и необходимата стабилност и херметичност на ПкТЕ.

Хамалски услуги!
Все по-широко приложение намират многократни гъвкави пакетообвързващи средства. Те се изработват предимно от: стоманени вериги, ленти и въжета или комбинация от тях; синтетични колани, въжета, пояси или комбинация от тях. За метални профили, тръби и др. се използват две или три носещи обвръзки (в зависимост от дължината на пакета) от некалибрована верига с овални звена (фиг.5.42) със закопчалка. ПкТЕ са с кръгло (а) и правоъгълно (6) сечение. Тези, а също и дъл-гомерни товари с правоъгълно сечение (дъски, греди и др.) могат да се пакетират и чрез дви въжено-верижни обвръзки (фиг. 5.43а), като се формират паралелепипедни ПкТЕ {6). Обвързващото средство (а) се състои от носещо стоманено въже 3 с халки 1 в двата края, закрепени чрез втулки 5 и свързваща верига 2 с кука 4. За да се осигури по-добро използване на товаро-носимостта на ТС ПкТЕ от дългомерни и късомерни обли товари трябва да са с неустойчива (изменяща) се форма, за да могат да се разстелят и да заемат формата на повърхнините, с които контактуват (фиг. 5.44я). Съществуват много конструкции, които в различна степен отговарят на това изискване.

Качествени хамалски услуги!


Leave a Reply